Wat is duurzaamheid: concepten, definities en voorbeelden

Begrijp meer over het "pad" naar de creatie van het concept van duurzaamheid

Duurzaamheid

Afbeelding van annca via Pixabay

Het woord duurzaamheid is afgeleid van het Latijnse sustentare , wat betekent in stand houden, verdedigen, begunstigen, ondersteunen, behouden en / of verzorgen. Het huidige duurzaamheidsconcept is ontstaan ​​in Stockholm, Zweden, tijdens de VN-conferentie over de menselijke omgeving (Unche), die plaatsvond tussen 5 en 16 juni 1972.

De Conferentie van Stockholm, de eerste conferentie over het milieu die door de VN (Verenigde Naties) werd gehouden, vestigde de internationale aandacht met name op kwesties die verband houden met de aantasting en vervuiling van het milieu.

Later, in 1992, tijdens de Conferentie over Milieu en Ontwikkeling (Eco-92 of Rio-92), die plaatsvond in Rio de Janeiro, werd het concept van duurzame ontwikkeling geconsolideerd; dat werd opgevat als ontwikkeling op lange termijn, zodat de natuurlijke hulpbronnen die door de mensheid worden gebruikt niet uitgeput raken.

Eco-92 gaf ook aanleiding tot Agenda 21, een document dat het belang vastlegde van de inzet van alle landen bij het oplossen van sociaal-milieuproblemen. Agenda 21 bracht reflecties over participatieve planning op mondiaal, nationaal en lokaal niveau; en het doel was om de oprichting van een nieuwe economische en beschavende organisatie te stimuleren.

Agenda 21, met name in Brazilië, heeft als prioritaire acties de programma's voor sociale inclusie (inclusief inkomensverdeling, toegang tot gezondheidszorg en onderwijs) en duurzame ontwikkeling (inclusief duurzaamheid in steden en op het platteland; behoud van natuurlijke en minerale hulpbronnen, ethiek en politiek voor de planning).

Deze prioritaire acties werden in 2002 versterkt tijdens de aardetop van Johannesburg over duurzame ontwikkeling, die een grotere integratie van de sociale, economische en milieudimensies suggereerde door middel van programma's en beleid gericht op sociale kwesties en in het bijzonder beschermingssystemen Sociaal.

Sindsdien is de term "duurzaamheid" opgenomen in de politieke, zakelijke en massamedia van maatschappelijke organisaties.

  • Wat is economie?

Degenen die de term "duurzaamheid" gebruiken, lijken de oorzaken van niet-duurzaamheid echter niet te begrijpen. Dit komt omdat de ontwikkeling van landen nog steeds wordt gemeten aan de hand van voortdurende productiegroei, die plaatsvindt door de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. In tegenstelling tot dit paradigma ontstond het voorstel voor economische degrowth. Naast dit debat strijden andere visies om zichzelf te positioneren op het gebied van duurzaamheid. Als voorbeeld hiervan hebben we de solidariteit, circulaire, creatieve en regeneratieve economieën.

Waarom duurzaamheid?

De bezorgdheid over duurzaamheid, of beter gezegd, het bewuste gebruik van natuurlijke hulpbronnen, nieuwe alternatieven en acties in relatie tot de planeet en de implicaties voor collectief welzijn zijn als nooit tevoren zichtbaar. De verre tijd, waarin we zouden lijden onder de nadelen van het irrationele gebruik van natuurlijke hulpbronnen, is al iets concreets en niet langer een plot van sciencefictionboeken. Nu is het probleem aanwezig in ons dagelijks leven, op scholen, organisaties, bedrijven en in de straten van onze steden.

  • Wat zijn planetaire limieten?

De onbalans veroorzaakt door een milieubewustzijn is een probleem van het heden, maar zijn oorsprong gaat terug tot de Oude Tijd. De vermeende superioriteit van onze soort en een onjuiste interpretatie van cultuur als iets dat superieur is aan de natuur is een van de grondslagen van onze beschaving en moet worden besproken zodat het mogelijk is om na te denken over nieuwe wegen voor onze economie, samenleving en cultuur, om de continuïteit van bestaan ​​van onze soort op planeet Aarde.

Bronnen van het probleem

Sinds de vroegste beschavingen zijn er berichten over 'de strijd van de mensheid met de natuur'. Laten we eens kijken naar het voorbeeld van het grote Gilgamesj-epos, een tekst uit het oude Mesopotamië, gedateerd op ongeveer 4700 voor Christus. In haar studie laat Estela Ferreira zien hoe dit verhaal een indicatie is van de opkomst van de tegenstelling tussen beschaving en natuur, midden in het westerse denken. Gilgamesj's strijd tegen Humbaba, de bewaker van het bos, symboliseert de vermeende "overwinning" van de mensheid tegen de natuurlijke wereld, die onze hele geschiedenis heeft doordrongen en nog steeds in de architectuur van onze steden, in onze voedingsnormen en in onze routinematige activiteiten zit. .

Aan het begin van de hedendaagse tijd zorgden de industriële revolutie en technologische vooruitgang voor de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen op een nooit eerder vertoonde schaal. Door alle innovatie die in deze periode plaatsvond, ontstond de behoefte om bronnen zoals olie en koper in een systematische en grote hoeveelheid te winnen. Deze technologische verschuiving was verantwoordelijk voor verbeteringen en economische groei, maar er waren ook grote problemen die voortkwamen uit het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel over de noodzaak van ecologisch levensvatbare en sociaal rechtvaardige groei.

Ondergedompeld in de mentaliteit van die tijd, zagen de Engelsen de vervuiling van fabrieken als kenmerkend voor een zegevierende en welvarende beschaving, en zoals ze zeiden ten tijde van de tweede industriële revolutie, 'waar vervuiling is, is er vooruitgang' - zonder de mogelijke neveneffecten van het industriële model te beseffen. , gekenmerkt door sociale ongelijkheid en de slechte levensomstandigheden van de arbeiders, wat de kwestie ingewikkelder maakt.

De voortgang van het debat

In de jaren zestig en zeventig begonnen grote reflecties over de schade aan het milieu, wat de eerste inspanningen van een ecologisch geweten opleverde. Geleidelijk aan is het thema niet langer een eigenaardigheid voor specifieke groepen en wordt het een wereldwijde uitdaging. De lancering van het boek "A Silent Spring" (1962), door Rachel Carson, wordt een van de eerste bestsellers op het gebied van het milieu en markeert de innovatie van de waarschuwing over het willekeurige gebruik van pesticiden.

  • Glyfosaat: veel gebruikt herbicide kan dodelijke ziekten veroorzaken

Tegelijkertijd was er de eerste verschijning van het concept van duurzame ontwikkeling, gevolgd door ECO 92 en zijn 21 voorstellen. Deze evenementen zorgden voor een vooruitgang in de discussie over de milieuproblematiek in verschillende sferen van de samenleving.

Duurzaamheid en onze houding

De problemen die moeten worden aangepakt, liggen zowel in de houding van het bedrijfsleven en de overheid als in onze dagelijkse keuzes. Duurzaamheid is een concept dat verband houdt met het leven op verschillende gebieden, dat wil zeggen dat het iets systematisch is. Op het spel staan ​​de continuïteit van de menselijke samenleving, haar economische activiteiten, haar culturele en sociale en natuurlijk milieuaspecten.

In die zin stelt het concept van duurzame ontwikkeling een nieuwe manier van leven voor. Het is een nieuwe manier om het menselijk leven vorm te geven, waarbij wordt gezocht naar samenlevingen die behoeften kunnen bevredigen en hun potentieel tot uitdrukking kunnen brengen. Zoals de denker Henrique Rattner laat zien, gaat het concept van duurzaamheid "niet alleen over het verklaren van de werkelijkheid, het vereist de test van logische samenhang in praktische toepassingen, waar het discours wordt omgezet in een objectieve werkelijkheid".

De overgang naar dit nieuwe duurzame model zal zeker niet abrupt plaatsvinden. Zoals we al hebben gezien, heeft het jaren van geschiedenis geduurd tot het huidige systeem tot stand kwam, wat diepgewortelde slechte gewoonten in onze samenleving veroorzaakte. Maar pessimisme is niet nodig: sommigen zeggen dat de geleidelijke aanpassing al aan de gang is. Het functioneren van de consumptiemaatschappij kan niet langer roofzuchtig en onbeduidend zijn om te investeren in oplossingen die op innovatie zijn gebaseerd, zoals de neiging om bijvoorbeeld ecodesign te gebruiken . Het is echter vermeldenswaard dat gedragsverandering de belangrijkste manier is om bij te dragen aan duurzaamheid.

History of Things, documentaire die het consumptiemodel in de wereld van vandaag demonstreert